Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Σύγχρονες Ἁγιορείτικες μορφές, Δανιήλ Κατουνακιώτης.

Αντιμετώπισις Εκκλησιαστικών ζητημάτων
Σύγχρονες Αγιορείτικες μορφές
 Δανιήλ Κατουνακιώτης

   Πολύ λυπούμαι αναπολών την σημερινήν γενεάν, πώς παρεχώρησεν ο Θεός διά τας αμαρτίας ημών να ευρίσκη λαβήν ο δόλιος δαίμων και εις τα δύο μέρη.
   Οι μεν διέποντες την Εκκλησίαν Αρχιερείς μας, αντί να υπεραμύνωνται υπέρ των ευσεβών παραδόσεων, προβάλλουν καινοτομίας και νεωτερισμούς, οι δε ευσεβείς και πιστοί, αντί μετά πολλής διακρίσεως και πνεύματος ηρέμου να γράφουν, παριστώντες την γνώμην τους, εκσφενδονίζουν ύβρεις κατά των Αρχιερέων και επισωρεύουν όλα τα αναθέμτα των Αγίων Πατέρων, διά να δυνηθούν να καθαιρέσουν ει δυνατόν όλους τους αμαρτωλούς Αρχιερείς, και ούτω διά του τρόπου τούτου δημοκοπούν όλον τον λαόν, και ούτω αντί ωφελείας, εξ αμφοτέρων των μερών βλάβην θα προξενήσουσιν.
   Δεν αμφιβάλλω ότι ήλθεν εις χείρας σας η μελέτη του Α.Φ. δι’ ης ποιείται την ανασκευή της Νέας Συνόδου, αλλά με τοιαύτην υβριστικήν γλώσσαν, την οποίαν ουδείς εκ των Αγίων Πατέρων ετόνισεν ούτε κατά των μεγαλύτερων κακοδόξων αιρεσιαρχών.
   Η ιδική μου ταπεινή μου μελέτη, κατά την ουσίαν μεγαλύτερον πλήγμα θα θίξη κατά των νεωτεριστών τούτων παρά του Φ., διότι εις αυτόν θα αποδοθή η παραφορά και το πάθος, ου μην δε και η εγωιστικότης, εις εμέ όμως θα αποδειχθή ότι ομιλεί αυτή αύτη η Εκκλησία ανατρέπουσα τας αναθεωρήσεις, τας οποίας σκοπεύουν να κάμουν οι την Νέαν Σύνοδον επιδιώκοντες.
                                                                       
     (Επιστολή προς Ν. Ρέγκον, 3-1-1926)
Διάφορα

   ΟΤΑΝ επιθυμώμεν τι και δεν το επιτυγχάνωμεν, δεν πρέπει να μαχώμεθα τοις πράγμασιν, αλλά να λέγωμεν, «είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον» και εν τη επιτυχία και εν τη αποτυχία.
   (Περίπτωσις δεσμού από μαγείαν). Η πάθησις των δυστυχών νεονύμφων Σταύρου και Χρυσούλας είναι πράγματι ενέργεια σατανική, προελθούσα πάντως εκ μαντείας κακοποιών προσώπων, τα οποία δυστυχώς γενόμενα όργανα του σατανά, πολλάς τοιαύτας αγνάς ψυχάς δηλητηριάζουσι. Διά τούτο οι πανάρχαιοι Χριστιανοί, πριν του γάμου εξωμολογούντο, ενήστευον και μετελάμβανον των Αχράντων Μυστηρίων, και τότε ουκ ίσχυον παντελώς αι τοιάται σατανικαί πειράξεις.
   Ο άγιος Πνευματικός πολύ καλά έπραξεν αναγνώσας τους εξορκισμούς, ως και ημείς αύριον θα κάμωμεν την ως διείληπται Ιεράν Λειτουργίαν, και θα κάμωμεν και κομβοσχοίνιον υπέρ της διασώσεως αυτών, και πιστεύω όταν μεσολαβήση ανενδοίαστος πίστις, να φυγαδευθή η ενέργεια, εάν δε, όπερ δεν πιστεύω, και διατελή η αυτή κατάστασις, να συννενοηθήτε μυστικά με τον καλό σας Πνευματικόν παπα-Λεόντιον, όπως ενεργήσητε και κάμετε αυτόθι μίαν αγρυπνίαν προς τον σκοπόν τούτον επ’ ονόματι του Μεγάλου Βασιλείου, χωρίς να δηλωθή τοις πολλοίς ότι γίνεται διά τον σκοπόν τούτον, και τότε θα ίδητε εξ άπαντος την διάλυσιν του αποτροπαίου δεσμού.

(Επιστολή προς Ν. Ρέγκον, 13-5-1924)

   Κάποιος καλός Χριστιανός γνωστός σας Γεώργιος Μπαλάσκας στρατιώτης, μοι παρουσιάζει απορίας τινας πως ηυξήθη ο κόσμος, πως ευρέθη ο κόσμος εν Αμερική, ποιος ήταν ο απαγορευμένος καρπός, και λοιπάς τοιαύτας ερωτήσεις, και έχει σκοπόν να μοι ετοιμάση και άλλας.
   Αι ερωτήσεις αυταί δεν τον ωφελούν, και προέρχονται από δεξιάς αποπλανήσεις του εχθρού, διά να μη καταγίνεται όπως μάθη ποία πάθη πρέπει να κόψη και ποία ουχί.
(Επιστολή προς Ν. Ρέγκον, 13-5-1924)
 Ἀπό το βιβλίο 

Σύγχρονες Ἁγιορείτικες μορφές
Δανιήλ Κατουνακιώτης
σελ. 115-117
Ἐκδόσεις 
Ἱ. Μονής Παρακλήτου 2005
Μεταφορά στό Διαδίκτυο - Ἐπιμέλεια κειμένου :  Ἀναβάσεις

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης 
ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά Μονή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...