Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

θεολόγος + Νικόλαος Σωτηρόπουλος


θεολόγος
 + Νικόλαος Σωτηρόπουλος
Τήν 28η του μηνός Αύγούστου άνεχώρησε άπό τόν μάταιο τούτο κόσμο μιά μεγάλη μορφή τής Εκκλησίας και τής 'Ορθόδοξης Θεολογίας, ό άγωνιστής, ομολογητής και ύπερασπιστής τής πίστε­ως θεολόγος και φιλόλογος Νικόλαος Σωτηρόπουλος.
Ό αείμνηστος ύπήρξε πνευματικό ανάστημα του μακαριστού φλογερού Μητροπολίτου Φλωρίνης Αύγουστίνου, τά βή­ματα του όποίου άκολούθησε. Υπήρξε δέ καί ιδρυτικό μέλος τής ιεραποστολι­κής Άδελφότητος «Σταυρός».
Ανιδιοτελής καί άφιλάργυρος, ακάματος μελετητής τής Γραφής, πολυγραφό­τατος άλλά καί ικανότατος καί δυναμι­κός μιλητής πλούτισε τή θεολογία τής 'Εκκλησίας μας μέ έξαίρετα, κορυφαίου έπιστημονικού έπιπέδου, συγγράμματα, όπως τά: «Ό'Ιησούς Γιαχβέ», «Το Άγιον Πνεύμα Γιαχβέ», «Ερμηνεία δύσκολων χωρίων τής Αγίας Γραφής» (4 τόμοι), «Μετάφραση τής Καινής Διαθήκης», «Αντιχιλιαστικόν'Εγχειρίδιον» καί άλλα.
Τό έρμηνευτικό του έργο υπήρξε πρα­γματικός άθλος. Τό έπεσήμανε πολύ σωστά στόν έπικήδειο λόγο του ό άρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Αεράκης . Είπε: «Γιά τόν άθλο σου νά μεταφράσεις όλη τήν Καινή Διαθήκη καί νά ύπομνηματίσεις τό κατά Ματθαίον, τό κατά Ίωάννην καί τις Πράξεις των Αποστόλων, ή θεο­λογούσα 'Εκκλησία καί ή ποιμαίνουσα καί ποιμαινομένη 'Εκκλησία ύποκλίνεται στό σκήνωμα του αγνού σώματός σου».
Εκεί όμως πού ό έξαίρετος αύτός άγωνιστής τής πίστεως διακρίθηκε κατεξο­χήν ήταν ό άντιαιρετικός άγώνας, μάλι­στα έναντίον τών λεγόμενων «Μαρτύ­ρων τοΰ Ίεχωβά», τών Χιλιαστών. Τούς κατατρόπωνε κυριολεκτικά στις άναμετρήσεις του μαζί τους. 'Επιπλέον συνέ­στησε ειδική άντιαιρετική όμάδα συνερ­γατών του, ή όποία ξεσκεπάζει μέ άκαταμάχητα έπιχειρήματα τή σατανική αύτή οργάνωση.
Ταυτόχρονα ό Νικόλαος Σωτηρόπουλος πολέμησε μέ δύναμη καί τις άλλες αιρέσεις, μάλιστα τή φοβερή σύγχρο­νη πλάνη του Οικουμενισμού καί τής Πανθρησκείας, άλλά καί όλους σχε­δόν τούς έχθρούς τής Εκκλησίας μας.
Υπέφερε πολύ, άλλά καί άδικήθηκε περισσότερο στή ζωή του, όπως είναι ό κλήρος όλων τών άγαπώντων τόν Κύριο καί άγωνιζομένων γιά τήν αλήθεια τής 'Ορθοδοξίας.
Ας εύχηθούμε τόν ζηλωτή καί άγωνιστή θεολόγο Νικόλαο νά τόν δοξά­σει ό Κύριος στή Βασιλεία Του.

Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”
 http://aktines.blogspot.gr/2014/10/blog-post_34.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ