Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ὁ στάρετς Μακάριος (μέρος γ΄ τελευταῖο)

Ὁσίου Ἀμβροσίου
jubpls
Κεφ. 6ο : (μέρος γ΄ τελευταῖο)
Εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια πέρασε ὁ π. Ἀμβρόσιος κάτω ἀπό τό εὐσκιόφυλλο αὐτό δένδρο. Ἦρθε ὅμως καί ἡ ἀναπόφευκτη ὥρα πού τό δένδρο θά μεταφυτευόταν στόν οὐρανό. Βαρειά ἀρρώστια ἔρριξε τόν ἡλικιωμένο στάρετς στό κρεββάτι. Γιά νά σηκώση τό βάρος της καί τούς πόνους χρειαζόταν πολλή ὑπομονή. Οἱ γιατροί πού συχνά τόν ἐπισκέπτονταν ἐθαύμαζαν πράγματι τήν μεγάλη του καρτερία. Ἡ προσευχή καί ἡ συχνή Θεία Κοινωνία τόν ὥπλιζαν μέ δύναμι, ὥστε νά σηκώση καί τόν τελευταῖο αὐτόν σταυρό.
Ἀλησμόνητες ἔμειναν στόν π. Ἀμβρόσιο οἱ τελευταῖες ἡμέρες τοῦ στάρετς. Σ᾿ ὅλο τό διάστημα τῆς ἐπιθανατίου ἀσθενείας του ἔκανε χρέη Κυρηναίου. Ὅσο μποροῦσε τόν ἀνεκούφιζε. Σκηνή συγκινητική: Ὁ ἑτοιμοθάνατος π. Μακάριος στό κρεββάτι, περιμένοντας τήν κατάλυσι τῆς γήινης σκηνῆς. Ὁ π. Ἀμβρόσιος πλάϊ του μέ ἕνα πατερικό βιβλίο στά χέρια.

  • Διάβασέ μου κάτι, παιδί μου, ἀπό τούς βίους τῶν Ὁσίων.
Ἀργά καί καθαρά ἔβγαιναν ἀπό τό στόμα τοῦ ὑποτακτικοῦ οἱ ὁσιακές περιγραφές.
  • Ὦ ἀδελφέ μου! τοῦ ἔλεγε ὁ στάρετς. Πῶς ζοῦσαν, πῶς ἀγωνίζονταν ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι; Ἐμεῖς πῶς ζοῦμε; Ἐγώ καί σύ τί κάνουμε;
Μέχρι τήν τελευταία στιγμή οἱ ἐνέργειές του ἀπέπνεαν τό ἄρωμα τῆς σοφίας. Γιατί ζητοῦσε ἀπό τόν ὑποτακτικό του νά τοῦ διαβάζη αὐτά τά κείμενα; Γιά νά τοῦ προσφέρη ἡ ἀνάγνωσις τήν χάρι τῆς ταπεινοφροσύνης. Γιά νά ἐμπνέη ἀκόμη καί στόν μαθητή του τό ταπεινό φρόνημα. Ἐκεῖ πού ὁ ἐχθρός θά τοῦ ψιθύριζε, «Μπράβο, Μακάριε! Ἡ ζωή σου ἦταν γεμάτη πνευματικές κατακτήσεις. Στεφάνια χρυσᾶ σέ περιμένουν. Ἅγιος θά ἀνακηρυχθῆς! », γιά νά τόν ρίξη στήν ὑψηλοφροσύνη, προλάβαινε αὐτός καί φοροῦσε τόν θώρακα τῆς ταπεινώσεως. Ἔτσι τά βέλη τοῦ πονηροῦ ἀχρηστεύονταν.
Τό ἐπικείμενο τέλος τοῦ στάρετς ἔκανε νά περικυκλώσουν τό κρεββάτι του πλῆθος πνευματικά τέκνα.
  • Τί θά κάνουμε χωρίς ἐσένα, μπάτουσκα; ἐρωτοῦσαν περίλυπα.
Ἐκεῖνος ἀντί γιά ἄλλη ἀπάντησι τούς παρέπεμπε στό Γεροντικό, στό σημεῖο πού ἀναφέρονταν τά τελευταῖα λόγια τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Νιτριώτου.
  • Ὅταν ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ, ἔγραφε τό κείμενο, πλησίαζε στήν ὥρα τῆς ἀναχωρήσεώς του, μαζεύθηκαν γύρω του οἱ Γέροντες κι᾿ ἐρωτοῦσαν: «Τί θά γίνουμε χωρίς ἐσένα, ἀββᾶ Κι ἐκεῖνος ἀποκρίθηκε: «Ἐσεῖς παρατηροῦσατε πῶς ζοῦσα. Ἄν μιμηθῆτε τό παράδειγμά μου καί φυλάξετε τίς θεῖες ἐντολές, ὁ Θεός θά στείλη τήν χάρι Του καί θά παραμείνετε στό μέρος αὐτό. Κι᾿ ἐμεῖς πονούσαμε ὅταν ἀποχωριζόμαστε τούς Πατέρες μας· ζούσαμε ὅμως σάν νά βρίσκονταν κι᾿ ἐκεῖνοι ἀνάμεσά μας. Τό ἴδιο νά πράττετε καί σεῖς, καί θά σωθῆτε».
Στίς 7 Σεπτεμβρίου τοῦ 1860, ὁ στάρετς Μακάριος ἐγκατέλειψε τόν τόπο τῆς παροικίας του. Ἡ ἐπουράνιος πατρίδα, ἡ ἀχειροποίητος σκηνή περίμενεναν νά ἀναπαύσουν τό κουρασμένο πνεῦμα του.
Ἡ τελευταία ὀδυνηρή ἀρρώστια καί ὁ θάνατος του ἐταλαιπώρησαν ὑπερβολικά τόν π. Ἀμβρόσιο. Τήν ἡμέρα πού θά γινόταν ἡ πανηγυρική κηδεία – στίς 10 Σεπτεμβρίου – ἀπό τήν ἀδυναμία δέν μποροῦσε οὔτε τά ἄμφια του νά φορέση.
Κάθε χρόνο στήν ἐπέτειο τῆς μνήμης του ὁ σκητιώτηκος Ναός πλημμύριζε κυριολεκτικά ἀπό τά πλήθη τῶν προσκυνητῶν. Πολυάριθμοι εὐλαβεῖς Χριστιανοί ὅλων τῶν τάξεων, ἀπό κοντά καί ἀπό μακρυά, μικροί καί μεγάλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, συναθροίζονταν ἐκεῖ νά προσευχηθοῦν καί νά τιμήσουν τόν ἀλησμόνητο πατέρα τους. Ἦταν μάλιστα ἡ μόνη ἡμέρα πού ἐπιτρεπόταν στίς γυναῖκες νά διαβοῦν τήν μάνδρα τῆς Σκήτης. Ὁ μακαρίτης ὁ στάρετς εἴχε συμπαρασταθῆ πολύ στίς ἀνάγκες τους καί στά προβλήματά τους – διετέλεσε καί πνευματικός ὁδηγός σέ πολυάριθμα γυναικεῖα Μοναστήρια – καί γιά τόν λόγο αὐτό γινόταν ἡ μοναδική αὐτή ἐξαίρεσις.
Ὁ θάνατος ἑνός στάρετς βυθίζει τίς ψυχές σέ βαρειά θλῖψι. Εἶναι σάν νά χάνουν τά πρόβατα τόν βοσκό καί οἱ ναῦτες τόν κυβερνήτη. Πόση εἶναι ἡ ἀξία ἑνός στάρετς; Ἀπροσμέτρητη. Γι᾿ αὐτό ἀπροσμέτρητη εἶναι καί ἡ θλῖψις.
Ἀμέσως μετά τήν κοίμησι τοῦ π. Μακαρίου τά πνευματικά του τέκνα ἐξέδωσαν τό ὀγκῶδες βιβλίο: «Συλλογή ἐπιστολῶν τοῦ στάρετς Μακαρίου ». Οἱ συμβουλές του τόσο πολύτιμες γιά ποικίλα ζητήματα, ἀπό τά πρακτικώτερα μέχρι τά θεωρητικώτερα, ἄρχισαν νά διαβάζωνται μέ ἀπληστία.
Στήν σελίδα 240 δίνει σοφές ὁδηγίες σέ κάποιον πού ἐπιδιδόταν στήν νοερά προσευχή:
«Πρόσεχε μή πέσης σέ πλάνη. Ὅπως τό διεπίστωσα σέ πρόσφατες περιπτώσεις, εἶναι δύσκολο νά προφυλαχθῆ κάποιος ἀπ᾿ αὐτήν... Βλέπει στό δένδρο ἕνα ἀνθισμένο μπουμπούκι, τό νομίζει γιά καρπό καί τό κόβει. Μ᾿ αὐτό τόν τρόπο ποτέ δέν θά ἀπολαύση τόν καρπό».
Πιό κάτωστήν σελίδα 287 γράφει γιά τό ἴδιο θέμα:
«Μήν ἐνθουσιάζεσαι πολύ μέ τήν νοερά προσευχή. Ἡ προσευχή εἶναι ξίφος δίστομο. Μαζί μέ τήν ταπείνωσι συντρίβει τούς ἐχθρούς μας. Μαζί ὅμως μέ ἕναν λεπτό ἐγωϊσμό καί μέ τήν αὐτοϋπόληψι βλάπτει. Περισσότερο μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεόν παρά μᾶς πλησιάζει».
Αὐτός ὑπῆρξε ὁ π. Μακάριος, ὁ μεγάλος στάρετς τῆς Ὄπτινα, ὁ λύχνος πού σκόρπιζε πολύ μακρυά τό φῶς τοῦ Θεοῦ, ὥς τά πέρατα τῆς ρωσικῆς γῆς. Αὐτός ὑπῆρξε πού ἀνέδειξε τό ἐρημητήριό του κυματοθραύστη κατά τοῦ πνευματικοῦ ἐκτροχιασμοῦ πού ἀπειλοῦσε ἐπικίνδυνα στίς ἡμέρες του τήν Ρωσία. (Τότε παρετηρεῖτο ὁ μεγαλύτερος ἐνθουσιασμός στίς τάξεις τῶν διανοουμένων πρός τόν ὑλισμό, τόν γερανικό ἰδεαλισμό καί τόν ἀγγλικό θετικισμό). Αὐτός ὑπῆρξε, τέλος, ὁ κύριος δημιουργός καί κατασκευαστής τοῦ λαμπροῦ πνευματικοῦ φάρου πού λέγεται στάρετς Ἀμβρόσιος.
Τῷ Θεῷ δόξα!
Ἀμήν!


jubpls
Συνεχίζεται...

Ἀπό τό βιβλίο:Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ.



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου





ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ










Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».




























ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...