Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Aἴτηση ἀπαλλαγῆς ἀπό τίς «Ἔμφυλες Ταυτότητες»

ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

Αιτούμαι την απαλλαγήν από το πρόγραμμα .......................του μαθητού..........................
διότι το περιεχόμενο του μαθήματος παραβιάζει σειράν όλην κανόνων της Χριστιανικής θρησκείας περί του ανηθίκου της ομοφυλοφιλίας ή άλλης παραπλησίου διαστροφής την οποία την θεωρεί βαρυτάτο αμάρτημα.
Την παρούσα αίτησή μας περί απαλλαγής του ως άνω μαθητού (χωρίς η αποχή να χαρακτηρισθεί ως απουσία) οφείλετε να την εγκρίνετε διά τους εξής βασίμους και νομίμους λόγους:
1)Διότι η περί των ως άνω θεμάτων διδασκαλία συνιστά αξιόποινο πράξη. Ητοι συνιστά ο έγκλημα του προσηλυτισμού, το οποίο απαγορεύεται κατ’ αρχήν από το άρθρον 13 παράγραφος 2 του Συντάγματος και επίσης από το άρθρον 4 του Νόμου 1363/39 ως ετροποποιήθη. Η δε ποινική δίωξη είναι αυτεπάγγελτη (και όχι κατ’ έγκληση) εάν δε γίνεται εντός σχολείων, η πράξη αυτή συνιστά ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση. Η εν λόγω διάταξη έχει επικυρωθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διά της από 24/4/1998 αποφάσεώς του (υπόθεση Λαρίσης κατά Ελλάδος), η οποία επικυρώνει τρεις καταδίκες επί προσηλυτισμώ επιβληθείσες υπό ελληνικών δικαστηρίων.

2) Η επίμαχη ύλη εισάγεται εις τα σχολεία με εγκύκλιο του Υπουργού και όχι με υπουργική απόφαση. Ως γνωστόν η εγκύκλιος δεν είναι υποχρεωτική, δι’ αυτό και δεν προβλέπεται προσφυγή ακυρώσεώς της ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων.
3) Εις περίπτωση απορρίψεως του αιτήματός μου περί απαλλαγής του ως άνω μαθητού άνευ καταχωρήσεως απουσιών, τότε τεκμαίρεται διάπραξη εκ μέρους σας του εγκλήματος του προσηλυτισμού κατά τα ως άνω, το οποίο (επαναλαμβάνω) ότι διώκεται αυτεπαγγέλτως, πράγμα που σημαίνει, ότι ο μεν Εισαγγελεύς υποχρεούται, να ασκήσει ποινική δίωξη (άρθρον 36 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας), η δε Αστυνομική αρχή υποχρεούται, να του το αναφέρει (άρθρον 37 παρ. 1 του ιδίου Κώδικος). Κατά δε το άρθρον 42 του ιδίου Κώδικος και οποιοσδήποτε άλλος πολίτης δικαιούται να ζητήσει την ποινική δίωξη του υπαιτίου.
4) Επί της παρούσης αιτήσεώς μου οφείλετε, να μου δώσετε ητιολογημένη απάντηση, καθ’ όσον προς τούτο υποχρεούσθε από τις εξής διατάξεις: 1) Από το άρθρον 10 του Συντάγματος (εντός 10 ημερών) και 2) Από το άρθρον 4 παρ. 1 του Κώδικος Διοικητικής Διαδικασίας Υπ’ όψιν ότι κατ’ άρθρον 107 παρ, 1 εδάφιον (ιγ) του Υπαλληλικού Κώδικος ο δημ. υπάλληλος, ο οποίος δεν απαντά ητιολογημένως εις τον πολίτην εγγράφως και εγκαίρως διώκεται πειθαρχικώς.
5) Επειδή από το Σύνταγμα απαγορεύεται και ο προσηλυτισμός και κατοχυρούται η θρησκευτική ελευθερία κατ’ άρθρον 13, ακόμη αν σας έχει δοθεί εντολή, να μην εγκρίνετε απαλλαγές (ως η διά της παρούσης μου αιτουμένη), η εντολή αυτή είναι αντισυνταγματική και υποχρεούσθε να μην την εφαρμόσετε, ως έχετε ρητήν υποχρέωση από το άρθρον 25 παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικος. Δεν υποχρεούσθε δε, να την εφαρμόσετε ακόμη και αν λάβετε νεώτερη εντολή, καθ’ όσον η διατασσομένη ενέργεια είναι αξιόποινη και δεν απαλλάσσεσθε της ποινικής ευθύνης, έστω και αν διαταχθείτε (Ποινικός Κώδιξ άρθρον 21). Υπ’ όψιν ότι την παρούσα μου επιφυλάσσομαι, να κοινοποιήσω και σε κάθε άλλη εμπλεκομένη υπηρεσία (εισαγγελική, αστυνομική ή άλλη) 

Γ.Η.ΚΡΙΠΠΑ

πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου





ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ










Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».




























ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...